Kredietbank Rotterdam rekent af met schuld

‘Schulden oplossen is het probleem niet’

Daar is 'ie dan; het digitale jaarverslag van Kredietbank Rotterdam. Fraai vormgegeven op z’n Rotterdams, met onze successen van 2020 en onze ambities voor 2021. Met dit jaarverslag willen we laten zien dat schulden oplossen het probleem niet is. Want schuldeisers werken bijna altijd mee, we weten een steeds snellere doorlooptijd te realiseren, onze medewerkers staan altijd klaar en het aantal geslaagde minnelijke schuldregelingen ligt dit jaar op 87%. Daar ben ik trots op! Toch zijn er veel Rotterdammers die schromen om van onze dienstverlening gebruik te maken. Omdat ze bang zijn de controle te verliezen. Of omdat ze een verkeerd beeld hebben van de dienstverlening, en denken dat hun inkomen wordt afgenomen.

Dat is jammer, want vanaf het moment dat de dienstverlening is ingezet ontstaat er rust, stabiliteit en overzicht. Ik gun elke Rotterdammer met schulden de solide dienstverlening van Kredietbank Rotterdam. Je bent namelijk écht beter af! Dit jaar doen we er nog een schep bovenop. Met een digitaal aanvraagportaal, de doorontwikkeling van onze digitale balie, de MijnKBR-app en natuurlijk de inzet van het expertiseteam voor Rotterdammers die minder digitaal vaardig zijn. Wij staan klaar om alle Rotterdammers met schulden te helpen. Ik hoop dat ze onze helpende hand vastpakken, om samen op weg te gaan naar een schuldenvrije generatie Rotterdammers.

Gerard Neeleman Hoofd Kredietbank Rotterdam

“Ik bedank de KBR voor de inzet om de schulden van Rotterdammers aan te pakken en op te lossen. Samen met de andere afdelingen binnen de gemeente en samenwerkingspartners in de stad gaan we voor een schuldenvrije toekomst van Rotterdammers."

Michiel Grauss, Wethouder

Portret foto van Michiel Grauss, Wethouder Gemeente Rotterdam
In 2020 zijn er 25.486 Rotterdammers met meer dan 6 maanden achterstand in de betaling van de ziektekostenpremie met en zonder betalingsregeling (Bron: CAK).

Wij hanteren dit cijfer, omdat het een goede indicatie geeft van de omvang van de schuldenproblematiek in de stad. Een schuld bij een zorgverzekeraar staat namelijk in de top drie van de meest voorkomende schuldeisers in de minnelijke schuldregelingstrajecten.

Een nieuwe weg naar een schuldenvrije generatie Rotterdammers

In maart 2019 is het uitvoeringsplan Reset Rotterdam gepresenteerd. Doel van dit plan: een schuldenvrije generatie Rotterdammers. De Kredietbank Rotterdam (KBR) en het Expertiseteam Financiën (ETF) hebben binnen de gemeente Rotterdam samen een taak in het ondersteunen van Rotterdammers met schulden. De trajectbegeleiders van het ETF werken daarom nauw samen met de collega’s van de KBR. Vanuit het ETF wordt intensieve ondersteuning geboden aan Rotterdammers met geldproblemen. Samen met de klant zoeken zij naar de best passende oplossing voor de situatie. Gedurende het traject is de trajectbegeleider het aanspreekpunt voor de klant. Dit heeft geresulteerd in minder uitval in de toeleiding naar de Kredietbank Rotterdam.

Kredietbank Rotterdam in het kort

De Kredietbank Rotterdam ondersteunt Rotterdammers die niet meer zelfstandig hun schulden kunnen oplossen. De KBR heeft een bemiddelende en neutrale positie tussen de schuldeisers en schuldenaar. Dit om een minnelijke regeling voor de totale schuldenlast te bewerkstelligen. We staan voor het realiseren van een duurzame oplossing. De KBR is lid van de NVVK en voert de dienstverlening uit binnen de kaders van de Gedragscodes schuldhulpverlening en sociale kredietverlening.

Aanvragen Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

Afbeelding van een aanmeldformulier ter illustratie.

1. Aanmelding

De KBR werkt intensief samen met het Expertise Team Financiën, bewindvoerders en zorgorganisaties. Vanuit deze samenwerking worden Rotterdammers met schulden bij de KBR aangemeld.

Afbeelding van twee tekstwolkjes ter illustratie.

2. Intake

Binnen 1 week na aanmelding vindt er een eerste gesprek plaats waarin onderzocht wordt welke dienstverlening de KBR kan bieden.

Afbeelding van een raket ter illustratie.

3. Aan de slag

De KBR neemt na het eerste gesprek binnen acht weken een besluit over welke dienstverlening geboden kan worden. De KBR heeft in 95% van de in totaal 2.421 aanmeldingen op tijd het besluit genomen.

Minnelijke schuldregelingen

Het is de bedoeling dat binnen 120 dagen duidelijk wordt of er een schuldregeling voor de klant kan worden gerealiseerd. De KBR hanteert hiervoor de NVVK richtlijn, die is opgenomen in de Gedragscode Schuldhulpverlening. In deze fase wordt onder andere de afloscapaciteit berekend, wordt er een voorstel verstuurd naar schuldeisers en wordt aan schuldeisers gevraagd om akkoord te gaan met het voorstel tot een regeling. Onderstaande visual toont het proces dat een klant doorloopt om schuldenvrij te worden.

Stroomschema van het proces dat een klant doorloopt om schuldenvrij te worden

In 2020 is 87% van de schuldregelingen geslaagd. De KBR bereikt dit hoge slagingspercentage dankzij een goede samenwerkingsrelatie met de schuldeisers. Ze werken over het algemeen snel mee met een regeling omdat de KBR een snelle en betrouwbare partner is. De KBR hanteert als definitie voor een geslaagde minnelijke schuldregeling een regeling waarbij alle schuldeisers akkoord zijn gegaan met het aanbod tegen finale kwijting.

Gemiddelde aantal dagen doorlooptijd minnelijke schuldregeling

Korte doorlooptijd

De KBR hanteert de NVVK richtlijn om binnen een periode van 120 dagen een schuldregeling tot stand te brengen. We schakelen snel en digitaal met de schuldeisers. Zo wordt de doorlooptijd bij een minnelijke schuldregeling steeds korter en hebben we ondanks een vergelijkbare instroom in 2019 meer succesvolle schuldregelingen gerealiseerd.

Een minnelijke schuldregeling kent vier vormen:

1. Betalingsregeling 2. Herfinanciering 3. Schuldbemiddeling 4. Saneringskrediet

100% betaling

De KBR streeft in eerste instantie naar een schuldregeling waarbij 100% terugbetaling van de schulden plaatsvindt. Hierbij zijn twee soorten regelingen mogelijk:

1. Betalingsregeling

Dit is een overeenkomst tussen schuldeiser(s) en de klant waarin wordt bepaald dat de vordering(en) van de schuldeiser(s) op de klant volledig en in vooraf vastgestelde termijn wordt terugbetaald.

2. Herfinanciering

Een herfinanciering is een lening die door de Kredietbank wordt verstrekt waarmee in één keer alle vordering(en) voor 100% wordt voldaan en de klant alleen nog een vordering bij de KBR heeft.

Schuldregeling

Wanneer 100% terugbetaling niet mogelijk is, dan wordt er gestreefd naar een regeling waarbij een maximale terugbetaling wordt gerealiseerd. De schuldeiser wordt gevraagd om na verloop van 36 maanden de resterende schuld kwijt te schelden. We kunnen twee regelingen onderscheiden:

3. Schuldbemiddeling

Bij een schuldbemiddeling is er sprake van een overeenkomst tussen de klant en schuldeiser(s). In deze overeenkomst is vastgelegd dat de totale schuldenlast gedeeltelijk wordt terugbetaald, in termijnen en naar draagkracht. De resterende schuld wordt door de schuldeiser(s) kwijtgescholden.

4. Saneringskrediet

Door middel van een saneringskrediet wordt de totale schuldenlast, op basis van de betaling van een percentage van de totale schuld, afgekocht en wordt de resterende schuld kwijtgescholden. Dit percentage wordt berekend en is afhankelijk van verschillende factoren (o.a. de inkomsten van de klant).

“In drie jaar schuldenvrij”

Meer inzet op saneringskredieten

In 2020 heeft de KBR meer ingezet op het verstrekken van saneringskredieten. In totaal stonden er eind 2020 2.365 saneringskredieten uit met een saldo van € 2,86 miljoen.

Voordelen van saneringskrediet:

Afbeelding van een kop thee ter illustratie van de rust die een klant van de KBR ervaart wanneer er voor saneringskrediet wordt gekozen.

Meer rust

De klant ervaart meer rust met een saneringskrediet, omdat ze alleen nog een schuld bij de KBR hebben.

Afbeelding van spaarvarken ter illustratie van de kosten die een schuldeiser bespaart wanneer er voor een saneringskrediet wordt gekozen.

Kosten besparend

Voor de schuldeisers is het fijner omdat ze kosten besparen, direct het geld ontvangen en het dossier kunnen sluiten.

Afbeelding van ordners ter illustratie van de administratie die afneemt voor de KBR als er voor een saneringskrediet wordt gekozen.

Minder administratie

De KBR houdt er minder administratieve handelingen aan over.

KBR rekent af met schuld

In de afgelopen drie jaar hebben wij voor € 179,5 miljoen aan schulden een regeling getroffen. Hiervan is € 158,3 miljoen kwijtgescholden.

De schuldeisers

Meest voorkomende schuldeisers

Uitkeringsinstanties zijn de meest voorkomende schuldeisers, op de tweede plek staan de zorgverzekeraars, daarna komen de energieleveranciers en rijksbelasting is de vierde meest voorkomende schuldeiser.

Gemiddelde vordering

“Een goede toekomst dankzij de Kredietbank Rotterdam”

Budgetbeheer

De KBR ondersteunt klanten waar nodig met budgetbeheer. We betalen de vaste lasten, reserveren voor toekomstige uitgaven en het restant wordt aan de klant uitgekeerd. We ondersteunen de klant tevens bij het vergroten van zijn/haar financiële zelfredzaamheid. In totaal hebben er in 2020 594.000 betalingen plaatsgevonden met betrekking tot de € 82,8 miljoen betalingen aan derden. De KBR had eind december 3.453 klanten in budgetbeheer.

In- en uitstroom budgetbeheer

Betalingen vanuit budgetbeheer

Legenda Betalingen vanuit budgetbeheer

Toeleiding naar de Wet schuldsanering natuurlijke personen

Als het niet is gelukt om binnen een minnelijke schuldregeling tot een akkoord te komen dan leidt de KBR de klant toe naar de Wsnp. Vervolgens beslist de rechtbank of een klant wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. De Wsnp is na het mislukken van een minnelijke schuldregeling een oplossing voor mensen met problematische schulden. Omdat de KBR in 87% van de gevallen een succesvolle minnelijke schuldregeling kon treffen, zijn er in 2020 minder Rotterdammers toegeleid naar de Wsnp.

Aantal klanten toegeleid naar de Wsnp

In 2018 werden er 340 klanten toegeleid naar de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (hierna afgekort als WSNP). In 2019 werden er 264 klanten toegeleid naar de WSNP. In 2020 werden er 239 klanten toegeleid naar de WSNP.

Sociaal krediet

Burgers die vanwege een laag inkomen of andere omstandigheden niet bij een andere commerciële bank terecht kunnen, kunnen bij de KBR een lening aanvragen. Deze lening is conform de voorwaarden van Sociaal Bankieren Nederland (NVVK). De KBR ziet erop toe dat bij het verlenen van een sociaal krediet de klant binnen een redelijke termijn het krediet en de daarbij horende renteverplichting kan aflossen. In totaal stonden er eind 2020 769 sociale kredieten uit met een saldo van € 0,90 miljoen. Wanneer kredieten worden gevraagd voor de betaling van schulden, kent de KBR die niet toe maar biedt een traject schuldregeling aan.

Aangevraagde & toegekende sociale kredieten

Dienstverlening

In 2020 heeft de KBR 102.513 telefoontjes beantwoord en 8.600 face-to-face contactmomenten gehad. In heel 2020 zijn er slechts 60 klachten ingediend. Dat betekent 111.053 tevreden klanten!

Illustratie van een vrouw met een headset op ter illustratie van de 102.513 telefoontjes die in 2020 door de Kredietbank Rotterdam zijn beantwoord.

102.513

Telefoontjes beantwoord

Illustratie van twee tekstwolkjes ter illustratie van de 8.600 fysieke contactmomenten die de Kredietbank Rotterdam heeft gehad in 2020.

8.600

Face-to-face contactmomenten

Illustratie van een lachend gezicht ter illustratie van de 111.053 blije contacten die de Kredietbank Rotterdam in 2020 heeft gehad.

111.053

Tevreden klanten tegenover 60 klachten

Blik vooruit

Om in 2021 nog betere resultaten te behalen, hebben we een aantal focuspunten opgesteld:

  • Wij willen ons het komende jaar focussen op een sterke keten met het Expertise Team Financiën die gericht is op ontwikkelen, leren en verbeteren.
  • Uitbreiden van ons klanttevredenheidsonderzoek.
  • Als KBR vinden wij het belangrijk om voor burgers toegankelijk te zijn. Wij sluiten ons daarom aan bij de digitale balie. Op deze manier kunnen we veilig en eenvoudig online videobellen met klanten.
  • Introductie van de MijnKBR app om zo nog makkelijker toegang te krijgen tot het MijnKBR klantportaal.
  • Live gaan met het aanvraagportaal voor bewindvoerders. Zo kunnen zij sneller hun aanvragen indienen. Ook kunnen burgers volgend jaar online een Sociaal krediet aanvragen.
Logo Gemeente Rotterdam